Vodné hospodárstvo - zákon o vodách a súvisiace vykonávacie predpisy.
Vypracovanie dokumentácie (prípadne aktualizácia existujúcej dokumentácie) :

 • Manipulačné poriadky pre vodné stavby (prípadne manipulačno-prevádzkové poriadky pre vodné stavby)
  • vlastné studne
  • vodovodná sieť v priemyselných podnikoch
  • kanalizačná sieť v priemyselných podnikoch
  • odlučovače ropných látok
  • odlučovače tukov
  • čistiarne odpadových vôd
 • Havarijný plán vrátane vypracovanie žiadosti a proces vyjadrenia a schválenia HPu správcu verejnej kanalizácie, správcu vodného toku, orgánu štátnej vodnej správy SIŽP príslušnej Inšpekcie životného prostredia
 • Prevádzkový poriadok pre zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami.

Vypracovanie potrebných žiadostí pre orgány štátnej vodnej správy

Externá činnosť vodohospodára v zmysle podmienok a povinnosti, ktoré pre právnicke a fyzické osoby - podnikateľov vyplyvajú z ustanovenia § 70 zákona o vodách.

NAŠE SLUŽBY

Spoločnosť VÁRKOLY – environment s.r.o. vznikla 7.04.2020, ale skúsenosti a vedomosti z oblasti životného prostredia sú už s nami od roku 2002, kedy postupne sa činnosť rozširovala – pôsobením ako SZČO až do súčasnej podoby sro.. (od roku 2011 do 31.07.2020 sme pôsobili pod SZČO Dagmar Várkolyová – ENVIRO SLUŽBY v oblasti ŽP).

Zistite viac

KONTAKT

VÁRKOLY – environment s.r.o.
Kaspická 1364/4
040 12 Košice - Nad Jazerom

Kancelária
Alejová č.2 
040 01 Košice

Údaje pre fakturáciu:
VÁRKOLY – environment s.r.o.
Kaspická č.4, 040 12 Košice
IČO: 53 035 895
DIČ: 2121230386
IČ DPH: SK2121230386