Zákon NR SR č.56/2012 Z.z. a predpis ADR stanovujú, že každý odosielateľ, dopravca, príjemca a každý, kto sa podieľa na preprave nebezpečných veci balením, nakládkou, plnením, vykládkou alebo inou manipuláciou nebezpečných vecí, musí vymenovať jedného, alebo viacerých bezpečnostných poradcov na  prepravu nebezpečných vecí.

Ulohou bezpečnostného poradcu je pomáhať pri zabraňovaní vzniku nebezpečenstiev pri balení, nakládke a doprave nebezpečných vecí (vrátane nebezpečných odpadov), ktoré by mohli ohroziť a poškodiť zdravie ľudí, majetok a životné prostredie.

K výkonu bezpečnostného poradcu ADR nás oprávňuje viazaná živnosť a „osvedčenie bezpečnostného poradcu pre prepravu nebezpečných vecí“, ktoré máme vydané dvaja pracovníci: Ing. Karol VÁRKOLY  do 30.10.2027 a  Dagmar Várkolyová  do 16.04.2023.  

NAŠE SLUŽBY

Spoločnosť VÁRKOLY – environment s.r.o. vznikla 7.04.2020, ale skúsenosti a vedomosti z oblasti životného prostredia sú už s nami od roku 2002, kedy postupne sa činnosť rozširovala – pôsobením ako SZČO až do súčasnej podoby sro.. (od roku 2011 do 31.07.2020 sme pôsobili pod SZČO Dagmar Várkolyová – ENVIRO SLUŽBY v oblasti ŽP).

Zistite viac

KONTAKT

VÁRKOLY – environment s.r.o.
Kaspická 1364/4
040 12 Košice - Nad Jazerom

Kancelária
Alejová č.2 
040 01 Košice

Údaje pre fakturáciu:
VÁRKOLY – environment s.r.o.
Kaspická č.4, 040 12 Košice
IČO: 53 035 895
DIČ: 2121230386
IČ DPH: SK2121230386