Dlhoročné skúsenosti a praktické vedomosti a legislatíva v oblasti ŽP:

  • spracovanie dokumentov a  dokumentácie k vydaniu povolení podľa zákona o odpadoch,
  • odborná spôsobilosť k autorizácii - spracovanie starých vozidiel a spracovanie elektroodpadov,
  • vypracovanie havarijných plánov a prevádzkových poriadkov podľa zákona o vodách,
  • vypracovanie manipulačných a prevádzkových poriadkov podľa zákona o vodách,
  • externá činnosť vodohospodára podľa zákona o vodách,
  • spracovanie dokumentov na zisťovacie konanie, alebo povinné hodnotenie podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie  EIA,
  • špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií,
  • úpravne vody - osvedčenie RUVZ pre "epidemiologicky závažné činnosti v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení",
  • spracovanie dokumentov a dokumentácie podľa zákona o ochrane ovzdušia,
  • vypracovanie povodňových plánov pre stavby aj trvalé prevádzky podľa zákona o  povodniach. 

NAŠE SLUŽBY

Spoločnosť VÁRKOLY – environment s.r.o. vznikla síce iba 7.04.2020, ale skúsenosti a vedomosti z oblasti životného prostredia sú už s nami od roku 2002, kedy postupne sa činnosť rozširovala – pôsobením ako SZČO až do súčasnej podoby sro.. (od roku 2011 do 31.07.2020 sme pôsobili pod SZČO Dagmar Várkolyová – ENVIRO SLUŽBY v oblasti ŽP).

Zistite viac

KONTAKT

VÁRKOLY – environment s.r.o.
Kaspická 1364/4
040 12 Košice - Nad Jazerom

Kancelária
Kysucká č.16
040 11 Košice

Údaje pre fakturáciu:
VÁRKOLY – environment s.r.o.
Kaspická č.4, 040 12 Košice
IČO: 53 035 895
DIČ: 2121230386
IČ DPH: SK2121230386