Dlhoročné skúsenosti a praktické vedomosti a legislatíva v oblasti ŽP:

 • spracovanie dokumentov a  dokumentácie k vydaniu povolení podľa zákona o odpadoch,
 • odborná spôsobilosť na autorizovanú spracovateľskú činnosť -  spracovanie elektroodpadu,
 • vypracovanie havarijných plánov a prevádzkových poriadkov podľa zákona o vodách,
 • vypracovanie manipulačných a prevádzkových poriadkov podľa zákona o vodách,
 • externá činnosť vodohospodára podľa zákona o vodách,
 • spracovanie dokumentov na zisťovacie konanie, alebo povinné hodnotenie podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie  EIA,
 • špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií,
 • úpravne vody - osvedčenie RUVZ pre "epidemiologicky závažné činnosti v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení",
 • spracovanie dokumentov a dokumentácie podľa zákona o ochrane ovzdušia,
 • vypracovanie povodňových plánov pre stavby aj trvalé prevádzky podľa zákona o  povodniach,
 • poradca ADR - preprava nebezpečných vecí. 

NAŠE SLUŽBY

Spoločnosť VÁRKOLY – environment s.r.o. vznikla 7.04.2020, ale skúsenosti a vedomosti z oblasti životného prostredia sú už s nami od roku 2002, kedy postupne sa činnosť rozširovala – pôsobením ako SZČO až do súčasnej podoby sro.. (od roku 2011 do 31.07.2020 sme pôsobili pod SZČO Dagmar Várkolyová – ENVIRO SLUŽBY v oblasti ŽP).

Zistite viac

KONTAKT

VÁRKOLY – environment s.r.o.
Kaspická 1364/4
040 12 Košice - Nad Jazerom

Kancelária
Alejová č.2 
040 01 Košice

Údaje pre fakturáciu:
VÁRKOLY – environment s.r.o.
Kaspická č.4, 040 12 Košice
IČO: 53 035 895
DIČ: 2121230386
IČ DPH: SK2121230386