Zákon o ochrane, podpore, a rozvoji verejného zdravia a súvisiace predpisy
vypracovanie dokumentácie (prípadne aktualizácia existujúcej dokumentácie):

Prevádzkové poriadky (PP) a posudky o riziku:

  • ochrana zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci
Prevádzkové poriadky a posudky o riziku:
  • o min.zdravotných požiadavkách a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku

Spracovanie žiadostí ku vydaniu záväzného stanoviska/rozhodnutia:

  • v rámci posudkovej činnosti regionálnych úradov verejného zdravotníctva podľa § 13 zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Vydané osvedčenie o odbornej spôsobilosti:
"epidemiologicky závažné činnosti v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení "
(§15 ods.2 písm.a) zákona NRSR č.355/2007 Z.z.)

NAŠE SLUŽBY

Spoločnosť VÁRKOLY – environment s.r.o. vznikla 7.04.2020, ale skúsenosti a vedomosti z oblasti životného prostredia sú už s nami od roku 2002, kedy postupne sa činnosť rozširovala – pôsobením ako SZČO až do súčasnej podoby sro.. (od roku 2011 do 31.07.2020 sme pôsobili pod SZČO Dagmar Várkolyová – ENVIRO SLUŽBY v oblasti ŽP).

Zistite viac

KONTAKT

VÁRKOLY – environment s.r.o.
Kaspická 1364/4
040 12 Košice - Nad Jazerom

Kancelária
Alejová č.2 
040 01 Košice

Údaje pre fakturáciu:
VÁRKOLY – environment s.r.o.
Kaspická č.4, 040 12 Košice
IČO: 53 035 895
DIČ: 2121230386
IČ DPH: SK2121230386