Odpadové hospodárstvo:
Vypracovanie dokumentov podľa zákona o odpadoch a vykonávacích predpisov:
  • prevádzkové poriadky
  • technologické reglementy
  • opatrenia pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi
  • žiadosti na orgány štátnej správy v odpadovom hospodárstve za účelom vydania rozhodnutí 
  • spracovanie identifikačných listov nebezpečných odpadov
  • vypracovanie ohlásení podľa povinností zákona č.79/2015 Z.z. 
  • vypracovanie "Programu odpadového hospodárstva"

Získané odborné spôsobilosti:
podľa zákona o odpadoch (NR SR č.75/2015  Z.z. v platnom znení)
  • odborne spôsobilá osoba pre činnosť autorizácie spracovanie odpadu z elektrických a elektronických zariadení
s platnosťou  osvedčenia do 12.04.2032 


podľa zákona o odpadoch (NR SR č.75/2015 Z.z. v platnom znení)
osvedčenie odbornej spôsobilosti na vydávanie posudkov s  platnosťou do 20.11.2022
  • A - skládkovanie odpadov
  • B - spaľovanie odpadov

NAŠE SLUŽBY

Spoločnosť VÁRKOLY – environment s.r.o. vznikla 7.04.2020, ale skúsenosti a vedomosti z oblasti životného prostredia sú už s nami od roku 2002, kedy postupne sa činnosť rozširovala – pôsobením ako SZČO až do súčasnej podoby sro.. (od roku 2011 do 31.07.2020 sme pôsobili pod SZČO Dagmar Várkolyová – ENVIRO SLUŽBY v oblasti ŽP).

Zistite viac

KONTAKT

VÁRKOLY – environment s.r.o.
Kaspická 1364/4
040 12 Košice - Nad Jazerom

Kancelária
Alejová č.2 
040 01 Košice

Údaje pre fakturáciu:
VÁRKOLY – environment s.r.o.
Kaspická č.4, 040 12 Košice
IČO: 53 035 895
DIČ: 2121230386
IČ DPH: SK2121230386