Odpadové hospodárstvo:
Vypracovanie dokumentov podľa zákona o odpadoch a vykonávacích predpisov:
 • prevádzkové poriadky
 • technologické reglementy
 • opatrenia pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi
 • žiadosti na orgány štátnej správy v odpadovom hospodárstve za účelom vydania rozhodnutí 
 • spracovanie identifikačných listov nebezpečných odpadov
 • vypracovanie ohlásení podľa povinností zákona č.79/2015 Z.z. 
 • vypracovanie "Programu odpadového hospodárstva"

Získané odborné spôsobilosti:
podľa zákona o odpadoch (NR SR č.223/2001 Z.z. v platnom znení)
 • odborne spôsobilá osoba pre činnosť autorizácie spracovania starých vozidiel
 • odborne spôsobilá osoba pre činnosť autorizácie spracovanie odpadu z elektrických a elektronických zariadení
s platnosťou  osvedčenia pre obidve činnosti do :  18.6.2013, platnosť predĺžená - č. osvedčenia 23/11/0 - 3.3. na dobu od 13.4.2011 - do 12.4.2021


podľa zákona o odpadoch (NR SR č.223/2001 Z.z. v platnom znení)
osvedčenie odbornej spôsobilosti na vydávanie posudkov  č.10/12/P-3.3. s platnosťou do 20.11.2017 a s predĺženou platnosťou do 20.11.2022
 • A - skládkovanie odpadov
 • B - spaľovanie odpadov

NAŠE SLUŽBY

Spoločnosť VÁRKOLY – environment s.r.o. vznikla síce iba 7.04.2020, ale skúsenosti a vedomosti z oblasti životného prostredia sú už s nami od roku 2002, kedy postupne sa činnosť rozširovala – pôsobením ako SZČO až do súčasnej podoby sro.. (od roku 2011 do 31.07.2020 sme pôsobili pod SZČO Dagmar Várkolyová – ENVIRO SLUŽBY v oblasti ŽP).

Zistite viac

KONTAKT

VÁRKOLY – environment s.r.o.
Kaspická 1364/4
040 12 Košice - Nad Jazerom

Kancelária
Kysucká č.16
040 11 Košice

Údaje pre fakturáciu:
VÁRKOLY – environment s.r.o.
Kaspická č.4, 040 12 Košice
IČO: 53 035 895
DIČ: 2121230386
IČ DPH: SK2121230386